Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
į pradžią turinys susisiekite
lt    en
Apie mokyklą spausdinti

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

          2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-266

 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos (toliau - mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, trumpasis pavadinimas - Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas - 190057176.

3. Mokyklos įsteigimo data ir veiklos pradžia - 1940 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė - savivaldybės.

6. Mokyklos savininkas - Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.     

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Mokyklos buveinė - Kapų g. 9, LT-81154 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

10. Mokyklos grupė - bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla, kodas 3123.

12. Mokyklos pagrindinė paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

13. Mokymo kalba - lietuvių.

14. Mokymosi formos ir būdai:

14.1. mokymosi formos - grupinio ir pavienio;

14.2. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, neakivaizdinis, savarankiškas, nuotolinis, individualus.

15. Mokykla vykdo formaliojo švietimo: pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo programas, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo, suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio pirmosios dalies ugdymo, neformaliojo švietimo (priešmokyklinio ugdymo) programas.

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

siųstis visą dokumentą...Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti