Administracinė informacija » Socialiniai partneriai

SOCIALINIAI PARTNERIAI

 

PARTNERIS

BENDRADARBIAVIMO SRITYS

Šiaulių „Aušros“ muziejus

 

Bendradarbiavimas įgyvendinant etnokultūrinius projektus, edukacines programas.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono komitetas

 

Labdaros akcijų organizavimas.

Mokinių sveikatos stiprinimo projektų įgyvendinimas.

Raudonojo kryžiaus būrelio veiklos organizavimas

Švietimo įstaigos:

 

Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla

Dalijimasis metodinio darbo patirtimi.

Dalyvavimas bendruose tarptautiniuose projektuose, lavinančiuose mokinių socialinius įgūdžius.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Eglutė“

Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje.

Etnokultūriniai renginiai.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Nykštukas“

Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje, projektinė veikla.

Kuršėnų politechnikos mokykla

Ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimas.

Kuršėnų meno mokykla

 

Bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dailės ir muzikos srityje dermės, ugdant gabius mokinius, plėtojant mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo kompetencijas. Organizuojami įvairūs bendri renginiai.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

 

Bendradarbiavimas, siekiant gerinti ugdymo procesą abiejose mokyklose, užtikrinti mokinių, pereinančių mokytis iš vienos mokyklos į kitą, tinkamą adaptaciją ir mokymosi proceso nuoseklų tęstinumą.

Šiaulių Salduvės progimnazija

 

Bendradarbiavimas dalijantis gerąja pedagoginio darbo patirtimi.

Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokykla

Bendradarbiavimas sprendžiant mokinių, turinčių didelių elgesio, pamokų nelankymo problemų, ugdymo klausimus.

Kuršėnų policijos nuovada.

Bendradarbiavimas vykdant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevenciją.

Kuršėnų kūrybos namai

Bendradarbiavimas ugdant mokinių kūrybiškumą, plėtojant saviraiškos galimybes. Įvairūs bendri renginiai.

Kuršėnų miesto bibliotekos vaikų literatūros skyrius

Bendradarbiavimas organizuojant projektus, renginius, ugdančius mokinių literatūrinę, meninę saviraišką.

VĮ Šiaulių miškų urėdija, VĮ Kuršėnų urėdija

Bendradarbiavimas įgyvendinant gamtosauginius projektus.

Jaunųjų europiečių sąjunga

 

Nuo 2000 m. bendradarbiaujama su Vokietijos Demino miesto Pestalocio mokykla, Lenkijos Bobolicės ir Ščečino miestų mokyklomis. Tikslas – mokinių, kaip jaunųjų europiečių ugdymas, sudarant sąlygas dalyvauti įvairioje labdaringoje veikloje, pilietiškumo akcijose ir t. t.

Kuršėnų miesto seniūnija

 

Bendradarbiavimas organizuojant prevencinę veiklą, įvairius kultūrinius renginius.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė

Bendradarbiavimas organizuojant mokinių tautiškumą, pilietiškumą ugdančius renginius.

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Bendradarbiavimas organizuojant mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje.