Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
į pradžią turinys susisiekite
lt    en
Ugdymas » 2017-2018 m.m. ugdymo planas spausdinti

PATVIRTINTA

                                                                                               Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

                                                                                       direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.

                                                                                               įsakymu Nr. V-168

 

 

2017–2018 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2017–2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai (toliau – Ugdymo planai) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų (toliau – ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Mokyklos ugdymo planai sudaryti vadovaujantis 2017–2018 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais.

2. Ugdymo planų tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

3. Ugdymo planų uždaviniai:

3.1. pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui kurti;

3.2. nurodyti privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti;

3.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.

4. Ugdymo planuose vartojamos sąvokos:

4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

4.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

4.4. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

4.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

4.7. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

Skaityti daugiau>>>

 

Priedai

 1. 2016-2017 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 2. EDUKACINĖS KULTŪRINĖS APLINKOS
 3. MOKINIŲ TĖVŲ (ĮTĖVIŲ), GLOBĖJŲ AR RŪPINTOJŲ INFORMAVIMO TVARKA
 4. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS NUOSTATOS
 5. MOKYKLOJE VYKDOMOS SOCIALINĖS VEIKLOS APRAŠAS
 6. UGDYMO TURINIO INTEGRACIJA
 7. MOKOMŲJŲ DALYKŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS 2016–2017 m. m. 1–4 KLASĖSE
 8. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO APRAŠAS
 9. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA
 10. DIFERENCIJAVIMO ĮGYVENDINIMO, DALYKŲ MODULIŲ, LAIKINŲJŲ (MOBILIŲJŲ) MOKINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
 11. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS
 12. MOKINIŲ, LANKANČIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLOSE, ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, ŠOKIO, KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ TVARKA
 13. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKA
 14. ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOJE
 15. NAMŲ DARBŲ SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS
 16. APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA
 17. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR Į(SI)VERTINIMO TVARKA
 18. BENDRI LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI MOKYKLOJE
 19. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2016–2017 M. M.