Ugdymas » 2018-2019 m.m. ugdymo planas

PATVIRTINTA

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

direktoriaus pavaduotojos ugdymui,

pavaduojančios direktorių

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-202

 

2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO

 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

 

               BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 2018–2019 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai (toliau – Ugdymo planai) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų (toliau – ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Mokyklos ugdymo planai sudaryti vadovaujantis 2018–2019 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais.

 

 1. Ugdymo planų tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

 

 1. Ugdymo planų uždaviniai:

 

3.1. pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui kurti;

 

3.2. nurodyti privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti;

 

3.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.

 

 1. Ugdymo planuose vartojamos sąvokos:

 

4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

 

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

 

4.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

 

4.4. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo

 

forma.

 

4.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

 

4.7. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

Skaityti daugiau>>>

 

Priedai

 1. 2017-2018 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 2. PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKA
 3. ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS MOKINIŲ, KURIE NEPASIEKIA BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATENKINAMO LYGIO PASIEKIMŲ NUSTATYMO BŪDŲ, NUMATOMŲ MOKYMOSI PAGALBOS PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ MOKINIŲ PASIEKIMAMS GERINTI REKOMENDACIJOS
 4. MOKYKLOJE VYKDOMOS SOCIALINĖS VEIKLOS APRAŠAS
 5. DALYKŲ MOKYMUI SKIRIAMŲ PAMOKŲ LENTELĖS
 6. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS NUOSTATOS
 7. UGDYMO TURINIO INTEGRACIJA
 8. ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 9. PASIRENKAMOJO DALYKO AR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA
 10. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

 11. APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA
 12. NAMŲ DARBŲ SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS
 13. MOKINIŲ, LANKANČIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLOSE, ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, ŠOKIO, KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ TVARKA
 14. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI 2017– 2018 m. m.  
 15. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKA
 16.     
 17.     
 18. ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOJE
 19. BENDRI KALBOS IR RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI MOKYKLOJE
 20. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M.