Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
į pradžią turinys susisiekite
lt    en
Ugdymas » Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka spausdinti

PATVIRTINTA

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-177

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKA

 

I. SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką sudaro:

1.1. Bendroji dalis.

1.1.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių vertinimo bendrosios nuostatos.

1.1.2. I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bendrosios nuostatos.

1.1.3. V–X klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bendrosios nuostatos.

1.1.4. Mokinių pažangos ir pasiekimų įvairių mokomųjų dalykų pamokose vertinimo normos.

1.1.5. Informavimas apie mokinių pažangą ir pasiekimus.

1.2. Baigiamosios nuostatos.

2. Vertinimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281).

2.2. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970.

2.3. „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309.

2.4. „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, 99-3848).

2.5. „2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459.

2.6. „2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu ISAK Nr. V-457.

2.7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-634 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

2.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-614 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015-2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Vertinimo paskirtis.

3.1.Vertinimas turi padėti siekti bendrųjų ugdymo tikslų, skatinti mokinių asmenybės brandą, mokymosi motyvaciją, emocijų, valios sričių plėtotę, nustatyti mokinių pasiekimus bei pažangą, numatyti tolesnio ugdymo(si) kelią, koreguoti ugdymo procesą, informuoti mokinius, jų tėvus (globėjus), mokyklos bendruomenę, visuomenę apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus.

4. Vertinimo nuostatos ir principai:

4.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata.

4.2. Ugdomos bendrosios bei asmeninės kompetencijos

4.3. Vertinama žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos.

4.4. Vertinama individuali mokinio pažanga.

4.5. Vertinimas yra pozityvus ir konstruktyvus.

4.6. Vertinimas – atviras ir skaidrus.

4.7. Vertinimas – objektyvus ir efektyvus.

4.8. Vertinimas – informatyvus ir ekonomiškas.

 

Peržiūrėti visą dokumentą...