Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
į pradžią turinys susisiekite
lt    en
Ugdymas » Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka spausdinti

PATVIRTINTA

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-164

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS

 

I. SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką sudaro:

1.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.

1.2. 1–4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas.

1.3. 5–10 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas.

1.4. Mokinių pažangos ir pasiekimų įvairių mokomųjų dalykų pamokose vertinimo normos (priedai parengti dalykų mokytojų).

1.5. Informavimas apie mokinių pažangą ir pasiekimus.

1.6. Baigiamosios nuostatos.

2. Vertinimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281).

2.2. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970.

2.3. „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309.

2.4. „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433.

2.5. Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46.

2.6. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46.

2.7. „2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446“.

2.8. „2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planas, patvirtintas 2017 m. birželio 2 d.  įsakymu Nr. V-442“.

2.9. „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas”, atvirtintas 2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556.

2.10. Įsakymas V-554 2017-07-04 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.11. Įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. Isak-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2017 m. vasario 13 d. Nr. V-78.

2.12. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“.

3. Vertinimo paskirtis.

3.1. Vertinimas turi padėti siekti bendrųjų ugdymo tikslų, skatinti mokinių asmenybės brandą, mokymosi motyvaciją, emocijų, valios sričių plėtotę, nustatyti mokinių pasiekimus bei pažangą, numatyti tolesnio ugdymo(si) kelią, koreguoti ugdymo procesą, informuoti mokinius, jų tėvus (globėjus), mokyklos bendruomenę, visuomenę apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus.

4. Vertinimo nuostatos ir principai:

4.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata.

4.2. Ugdomos bendrosios bei asmeninės kompetencijos.

4.3. Vertinama žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos.

4.4. Vertinama individuali mokinio pažanga.

4.5. Vertinimas yra pozityvus ir konstruktyvus.

4.6. Vertinimas – atviras ir skaidrus.

4.7. Vertinimas – objektyvus ir efektyvus.

4.8. Vertinimas – informatyvus ir ekonomiškas.

 

Peržiūrėti visą dokumentą