Ugdymasis šeimoje nuo 2020 rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. birželio 3 d. įsigaliojo nauja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo redakcija – apraše įteisintas mokymosi šeimoje būdas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429262)

Metraštis

  •   Bendradarbiavimo pamoka Vasario 16-ajai paminėti   Vasario 12 d. Kuršėnų Stasio Anglickio progimna

  • Kaip prižiūrėti dantukus 4c klasės mokiniams pristatė Šiaulių raj.  Visuomenės sveikatos  specialist

  • 4cklasės mokiniai vasario 9-13 dienomis dalyvavo Saugesnio interneto savaitėje. Į virtualų susitikim