Ugdymasis šeimoje nuo 2020 rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. birželio 3 d. įsigaliojo nauja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo redakcija – apraše įteisintas mokymosi šeimoje būdas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429262)

Metraštis

Naujienos

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 dienos mokiniams ugdymo procesas bus organizuotas nuotoliniu būdu. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymuisi reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos bus teikiamos naudojant Tamo dienyną, Ema pratybas, Eduka klasę, socialinius tinklus ir kt.

IKT koordinatorius (administratorius), kuris konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais: 

Laimonas Nyderis, kompiuterių priežiūros specialistas el. paštu laimonas.nyderis@anglickiopm.lt 

Rolandas Samuila, informacinių technologijų mokytojas  el. paštu  rolandassam@gmail.com 

Dėl iškilusių problemų mokantis nuotoliniu būdu taip pat galima kreiptis į klasės vadovą, mokytojus.

 

Patyčių dėžutė