Ugdymasis šeimoje nuo 2020 rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. birželio 3 d. įsigaliojo nauja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo redakcija – apraše įteisintas mokymosi šeimoje būdas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429262)

Metraštis

  • Piligriminis žygis į Šiluvą             Piligriminį žygį į Šiluvą pradėjome Kryžių kalne. Čia susiri

  • Pagerbti Kuršėnuose gyvenę žydai               Rugsėjo 22 dieną 6a klasės mokiniai su istorijos moky

  • Išlydėjęs vasarą rugsėjis Beldžiasi į dar šiltas duris, Sako: ,,Aš esu rudens nešėjas, O tu, vaike,