Ugdymasis šeimoje nuo 2020 rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. birželio 3 d. įsigaliojo nauja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo redakcija – apraše įteisintas mokymosi šeimoje būdas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429262)

Metraštis

  • Lietuvių kalbos pamoka kitaip             Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 6-7 klasių mokinių

  • Piligriminis žygis į Šiluvą             Piligriminį žygį į Šiluvą pradėjome Kryžių kalne. Čia susiri

Naujienos