Tarptautinių žodžių žodyne nurodoma žodžio ,,piligrimas“ reikšmė – tai keliaujantis maldininkas, šventų vietų lankytojas. Kuršėnų Stasio Anglickio  mokyklos  jaunimas ne kartą buvo piligrimais ir leidosi į kelionę aplankyti šventų vietų. Piligrimystė be kelionės neegzistuoja. Tai kiekvieno individualaus asmens kelionė, net jei keliaujame grupėje. Tai dvasinis susivienijimas su Dievu arba bent mažos širdies dalelės troškimas su Juo vienytis. Tai kartu vidinė asmens kelionė Dievo link, permąstant savo nueitą kelią, ieškant gyvenimo prasmės, einant į širdies gelmę ir tuo pačiu pasiekiant vietą, kuri laikoma šventa. Šiandieniniame bėgančiame pasaulyje tai padaryti dažnai darosi sunku. Susitikti kelionėje su savimi pačiu, įsiklausyti į tylą, į savo širdies plakimą dažnai nepavyksta. Gerai, kad tam ir yra skirtos tokios dvasinės kelionės.

          28 mūsų mokyklos aštuntokai, paraginti Kuršėnų parapijos klebono monsinjoro Vytauto Kadžio ir vedami šių eilučių autorių, leidosi į Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vadovaujamą piligriminį žygį ,,Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“.

          Gegužės 3 dienos rytas išaušo gražus ir saulėtas, kviesdamas žygio dalyvius prisidėti prie Šiaulių vyskupijos mokyklų ir parapijų jaunimo būrių ir leistis į žygį iš Šiaulių Katedros į Kryžių kalną. Gera nuotaika jaunų žmonių veiduose, tvirtas ryžtas nueiti 15 kilometrų rodė, kad visi yra pasiruošę ir nebaugina joks vargas ar abejonė savo jėgomis. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio entuziazmas ir tikėjimas jaunu žmogumi vedė visus prie bendro tikslo.

          Pasimeldęs Šiaulių Katedroje, būrys žygio dalyvių patraukė į Šiaulių miesto kapines, kur palaidotas pirmasis blaivybės apaštalas Lietuvoje Dievo tarnas kunigas Ignacas Dionyzas Štachas. Šiauliuose kunigas Ignacas Štachas blaivininkus subūrė anksčiau nei vyskupas Motiejus Valančius ir ėmė skelbti blaivybę. Pasimeldę prie jo kapo malda į Švenčiausiąją Trejybę, prašėme Dievo tarnui kunigui Ignacui Dionyzui Štachui altorių garbės ir jo užtarimo nuo priklausomybių. Visų rankose buvo Šiaulių vyskupijos kurijos išleistas lankstinukas apie kunigą Štachą.

          Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, padrąsindamas jaunimą, žygio metu jį vedė su giesmėmis, maldomis, bendraudamas su kiekvienu. Jo veide visada švietė šypsena, pasakytas geras ir su humoru žodis šildė kiekvieno širdį.  Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza taip pat ragino jaunimą įsilieti į rožinio maldą, eiti su intencija, aukoti savo kelionę už  tėvelius, kad jie gyventų santaikoje ir darnoje, už senelius, kad nesirgtų, už save ir draugus, už gražius bendravimo santykius. Rožinio malda skambėjo jaunų žmonių lūpose. Iš pradžių gal kiek sunkokai, nedrąsiai, kunigui pamokant, bet vėliau visi įsidrąsino.

          Po keturių valandų kelionės  pasiekėme savo tikslą – Kryžių kalną. Kryžių kalno vienuolyne vyskupas JE vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už žygio dalyvius, kurie tą laiką buvo pamiršę savo kompiuterius, telefonus, kurie galėjo dvasiškai save atnaujinti, pakelti veidą į Aukščiausiąjį, jį garbinti ir šlovinti giesmėmis, maldomis. Po šv. Mišių vyskupas visus palaimino, palydėjo prie autobuso, palinkėdamas geros kelionės į namus. Vyskupas pakvietė visus vėl dalyvauti tokiame piligriminiame žygyje gegužės 31 dieną, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

            Šių eilučių autorės jau ne pirmi metai veda jaunimą į žygius ir visada džiaugiasi, kad jie, atsidūrę kitoje aplinkoje, moka bendrauti su kitų mokyklų jaunimu, susiranda naujų draugų, keičia savo mąstymą ir požiūrį į kitus, tampa drąsesni, nebijo jokių sunkumų ir išbandymų. Taip ir šį kartą, grįždami į namus, džiaugėmės, kad mūsų mokyklos jaunas žmogus moka ne tik linksmintis, bet ir į savo širdies gilumą įsileisti tikėjimo daigelius, priimti gėrį, būti atsakingi už savo gyvenimą.

          Dėkojame mūsų mokyklos pavaduotojai ugdymui Nijolei Kadytei ir mokinių tėveliams už suteiktą galimybę dalyvauti piligriminiame žygyje. Iki kitų žygių, mielas jaunime!

 

                                                                  Rima Kareivienė,

                                                                   Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos mokytoja,

                                                                         Rima Kudrevičienė,

  Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pradinio ugdymo mokytoja