2019 m. kovo 28 d. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko respublikinė pradinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Pamokos kokybė: nuo mokymosi uždavinio iki rezultatų pamatavimo“. Konferencijos tikslas – gilinti pradinio ugdymo dalykų turinio planavimą, skatinti pradinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą, dalytis gerąja patirtimi tobulinant šiuolaikinę pamoką. Renginyje dalyvavo 45 mokytojai iš visos Lietuvos: iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Skuodo miestų ir rajonų. Jie dalijosi gerąja savo darbo patirtimi bei analizavo pamokos planavimo sėkmės istorijas. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokytojų bei mokinių gamtamokslinės kompetencijos plėtojimui taikant inovatyvius mokymo metodus bei priemones, skaitmeninių technologijų taikymo ugdymo procese galimybėms, skaitymo gebėjimų ugdymui bei mokinių gebėjimų tikslingai ir kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ugdymui.

          Pirmojoje konferencijos dalyje mokytojai stebėjo atviras pamokas ir dalyvavo jas aptariant. Pamokas vedė Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rima Kudrevičienė, Miglė Petrauskienė, Ilona Einingienė, Danguolė Petrulienė, Daiva Samuilienė, Alma Baltutienė, Rima Navickienė. Joms talkino Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Klinauskienė, Telšių rajono „Robotikos akademijos“ VŠĮ koordinatorė-mokytoja Alina Gaudutienė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos mokytoja metodininkė Raimonda  Bakavičienė. Trys iš septynių atvirų pamokų buvo integruotos – jas vedė du mokytojai. Tai buvo puikus praktinis bendradarbiavimo bei atsakomybės už pamoką pasidalijimo su kolega pavyzdys.

          Aptardami atviras pamokas, jas stebėjusieji turėjo įvardinti 3–5 pamokos stipriąsias puses ir 1­–2 tobulintinas. Mokytojos džiaugėsi nuosekliai suplanuotomis pamokomis, mokinių įsitraukimu į pamokos uždavinio formulavimą, tarpdalykine integracija, klasės valdymu, pedagogų profesionalumu, mokinių darbingumu, bendradarbiavimu, kultūra. Buvo pasidžiaugta jaukia klasių aplinka, mokytojų sukurtomis mokymo(si) priemonėmis, aktyvių mokymo(si) formų bei metodų parinkimu, vertinimo ir įsivertinimo organizavimu, tikslingu informacinių technologijų naudojimu pamokose bei jaukiu mikroklimatu. Pamokas stebėjusiems mokytojams ypač sunku buvo įvardinti tobulintinas sritis. Visos pamokos buvo įvertintos puikiai. Pamokas taip pat stebėjo ir jų aptarimą apibendrino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

          Antrojoje konferencijos dalyje buvo pristatyti devyni pranešimai apie gamtamokslinių, robotikos ir STEAM kompetencijų ugdymą, skaitmeninių technologijų taikymą, skaitymo bei teksto suvokimo gebėjimų stiprinimo galimybes ugdymo procese. Pranešimų pristatymą paįvairino judrioji pertraukėlė, kurią organizavo renginio moderatorė Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė.

          Konferencijos darbą vainikavo du praktinės veiklos užsiėmimai bei žaisminga refleksija. Dalyviai džiaugėsi puikiai organizuotu renginiu, šiltu bendravimu; dėkojo už naujas idėjas, praktinius pavyzdžius bei geranorišką dalijimąsi patirtimi. Konferencijos iniciatorių ir organizatorių – pradinio ugdymo mokytojų metodininkių Ilonos Einigienės, Rimos Navickienės, Miglės  Petrauskienės, Daivos Samuilienės bei direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ingridos Kudrevičienės –  nuomone, labai svarbu kiekvienam mokytojui nuolat mokytis, tobulinti bei atnaujinti kvalifikaciją, siekti asmeninio tobulėjimo. Juk, kai nustoja augti mokytojai, nustoja augę ir jų mokiniai.

 

Ilona Einingienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ingrida Kudrevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui