Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje dirba daug aktyvių, energingų ir kūrybingų  pedagogų. 2019 m. Šiaulių rajono Metų mokytojo nominacijai gauti buvo teiktos netgi dvi kandidatūros. Tai anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Klinauskienė ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Samuilienė. Spalio 3 d. mūsų progimnazijos pedagogų kolektyvą pasiekė džiugi žinia, kad Šiaulių rajono Metų mokytoja išrinkta Inga Klinauskienė.

          Anglų kalbos mokytojos metodininkės Ingos Klinauskienės darbo stažas – 26 metai. Mokytoja yra nuoširdi kolegė, sąžiningai atliekanti savo pareigas, visada apsupta ugdytinių, besidominčių anglų kalba. Ingos Klinauskienės paruošti mokiniai yra  Šiaulių rajono, respublikos bei tarptautinių įvairių anglų kalbos konkursų, olimpiadų dalyviai ir laureatai, konferencijų pranešėjai. Dalyvaudama tarptautiniame projekte ,,Non-formal methods in formal education“, mokytoja organizavo šio projekto dalyvių stažuotę Lietuvoje, vedė atviras integruotas pamokas svečiams iš Estijos ir Islandijos. 2018-2019 m. m. Inga Klinauskienė su pradinių klasių mokiniais įsijungė į tarptautinį ,,Say Hellow to the World“ projektą, ėmė bendradarbiauti su Slovėnijos Svibno mokykla. Pedagogė dalijasi gerąja darbo patirtimi ne tik su rajono, šalies, bet ir su užsienio mokytojais. Dalyvaudama  projekto ,,Erasmus+“ veiklose, mokytoja seminare Nyderlanduose pristatė savo patirtį. Ugdytinius  ji taip pat skatina dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Šią vasarą mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautinėje vertybių ugdymo stovykloje ,,Mums rūpi“.  Inga Klinauskienė – puiki anglų kalbos mokytoja, daug dėmesio skirianti profesinių įgūdžių tobulinimui, bendravimui su ugdytiniais, jų tėvais, kolegomis, dalyvaujanti įvairių darbo grupių mokykloje bei rajone veikloje.

          Pradinių klasių mokytoja Daiva Samuilienė pedagoge dirba jau 31 metus. Mokytojos ugdytiniai yra aktyvūs įvairių konkursų, olimpiadų, parodų dalyviai, tarp jų nemažas būrys prizininkų ir laureatų. Pedagogė parengė ir laimėjo Šiaulių rajono savivaldybės aplinkosauginį projektą ,,Išvaduokime gamtą nuo šiukšlių“, kasmet organizuoja 1-4 klasių mokinių respublikinį kompiuterinio atviruko konkursą, skirtą Žemės dienai. Daug energijos Daiva Samuilienė skiria mokinių gamtamoksliniam ugdymui, dalyvauja įvairiose akcijose, projektuose, susijusiuose su gamta.  Organizuodama būrelio ,,Giliukai“ veiklą, bendradarbiauja su socialiniais partneriais – VĮ valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioniniu padaliniu. Mokytoja kūrybiškai į savo pamokas integruoja informacines technologijas, yra inžinerinio ir STEAM darbo grupių narė. Daiva Samuilienė dalyvauja respublikinėse bei rajoninėse konferencijose ir dalijasi su kolegomis savo darbo patirtimi, veda atviras pamokas rajono ir šalies pedagogams, nuoširdžiai bendradarbiauja su ugdytinių tėvais. Mokykloje ji taip pat aktyviai dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje. Daivos Samuilienės  mokinių kūrybinių darbų parodos puošia mokyklos erdves.

          Darbštūs ir entuziastingi pedagogai – kiekvienos mokyklos turtas. Džiaugiamės, kad  mokytojų Ingos Klinauskienės ir Daivos Samuilienės prasmingas darbas įvertintas, linkime joms sveikatos ir energijos įgyvendinant naujas idėjas, ugdant jaunąją kartą.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja