Pedagoginio darbo gerosios patirties seminaras

 

           Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pedagogai birželio 25 d. dalyvavo mokyklos metodinės tarybos organizuotoje metodinėje dienoje „Inovatyvi mokymosi aplinka – galimybė mokytis kitaip“. Renginio tikslas – apibendrinti ir įvertinti nuotolinio mokymo patirtis karantino laikotarpiu bei aptarti skaitmeninės strategijos kryptis.

          Nuotolinis mokymas iš pedagogų pareikalavo naujų darbo formų paieškos, kūrybiškų edukacinių idėjų. Progimnazijos metodinės tarybos pirmininkės Dianos Bernotienės teigimu, mokytojai karantino laikotarpiu sukaupė nemažai įdomios ir naudingos pedagoginės patirties, todėl metodinė taryba nusprendė, kad mokslo metų pabaigoje prasminga pasidalinti šia darbo patirtimi, apibendrinti ir įvertinti efektyvių mokymo(si) metodų, priemonių pavyzdžius ir praktines jų taikymo galimybes ugdymo procese. Taip pat per mokslo metus įvairių dalykų pedagogai su mokiniais įgyvendino  daug projektinių darbų, integruotų ugdomųjų veiklų. Tad buvo reikalinga įvertinti ir projektinio darbo svarbą mokinių pažangai ir mokymosi motyvacijai gerinti.

          Seminaro pradžioje direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė pristatė pranešimą, kuriame atsispindėjo, kokios problemos dažniausiai iškildavo nuotolinio mokymo(si) metu pedagogams, mokiniams ir jų tėvams, kaip buvo sprendžiami iškilę sunkumai. Mokyklos administracija pasidžiaugė kūrybišku, kantriu ir prasmingu pedagogų darbu, sugebėjimu greitai reaguoti į gyvenimo iššūkius, mokytis, tobulinti savo profesines kompetencijas.

           Progimnazijos pedagogai savo kolegoms pristatė 15 įvairią darbo patirtį atspindinčių pranešimų. Juose buvo analizuojama projektinė ir tiriamoji veikla, inžinerinis ugdymas (STEAM veikla), virtualios mokymosi aplinkos. Mokytojai diskutavo apie įvairių virtualių mokymosi aplinkų trūkumus ir privalumus.

          Metodinėje dienoje dalyvavusi Šiaulių rajono švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė renginio pabaigoje pasidžiaugė mokytojų kūrybišku ir nuoširdžiu darbu per karantino laikotarpį, sugebėjimu kurti šiuolaikišką ugdymo turinį ir aplinką atsižvelgiant į gyvenimo iššūkius.

          Siekiant visapusiškai ugdyti mokinius pedagogų bendradarbiavimas, dalykinių žinių integracija yra vienas iš svarbiausių darbo principų. Metodinėje dienoje „Inovatyvi mokymosi aplinka – galimybė mokytis kitaip“ pasidalinta pedagoginio darbo patirtimi ir  idėjomis, kurios Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytojams tikrai bus naudingos tobulinant ugdymo procesą.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja