SOCIALINIAI PARTNERIAI

 

PARTNERIS BENDRADARBIAVIMO SRITYS
Šiaulių „Aušros“ muziejus

 

Bendradarbiavimas įgyvendinant etnokultūrinius projektus, edukacines programas.
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono komitetas

 

Labdaros akcijų organizavimas.

Mokinių sveikatos stiprinimo projektų įgyvendinimas.

Raudonojo kryžiaus būrelio veiklos organizavimas

Švietimo įstaigos:  
Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla Dalijimasis metodinio darbo patirtimi.

Dalyvavimas bendruose tarptautiniuose projektuose, lavinančiuose mokinių socialinius įgūdžius.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Eglutė“ Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje.

Etnokultūriniai renginiai.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Nykštukas“ Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje, projektinė veikla.
Kuršėnų politechnikos mokykla Ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimas.
Kuršėnų meno mokykla

 

Bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dailės ir muzikos srityje dermės, ugdant gabius mokinius, plėtojant mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo kompetencijas. Organizuojami įvairūs bendri renginiai.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

 

Bendradarbiavimas, siekiant gerinti ugdymo procesą abiejose mokyklose, užtikrinti mokinių, pereinančių mokytis iš vienos mokyklos į kitą, tinkamą adaptaciją ir mokymosi proceso nuoseklų tęstinumą.
Šiaulių Salduvės progimnazija

 

Bendradarbiavimas dalijantis gerąja pedagoginio darbo patirtimi.
Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokykla Bendradarbiavimas sprendžiant mokinių, turinčių didelių elgesio, pamokų nelankymo problemų, ugdymo klausimus.
Kuršėnų policijos nuovada. Bendradarbiavimas vykdant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevenciją.
Kuršėnų kūrybos namai Bendradarbiavimas ugdant mokinių kūrybiškumą, plėtojant saviraiškos galimybes. Įvairūs bendri renginiai.
Kuršėnų miesto bibliotekos vaikų literatūros skyrius Bendradarbiavimas organizuojant projektus, renginius, ugdančius mokinių literatūrinę, meninę saviraišką.
VĮ Šiaulių miškų urėdija, VĮ Kuršėnų urėdija Bendradarbiavimas įgyvendinant gamtosauginius projektus.
Jaunųjų europiečių sąjunga

 

Nuo 2000 m. bendradarbiaujama su Vokietijos Demino miesto Pestalocio mokykla, Lenkijos Bobolicės ir Ščečino miestų mokyklomis. Tikslas – mokinių, kaip jaunųjų europiečių ugdymas, sudarant sąlygas dalyvauti įvairioje labdaringoje veikloje, pilietiškumo akcijose ir t. t.
Kuršėnų miesto seniūnija

 

Bendradarbiavimas organizuojant prevencinę veiklą, įvairius kultūrinius renginius.
Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė Bendradarbiavimas organizuojant mokinių tautiškumą, pilietiškumą ugdančius renginius.
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Bendradarbiavimas organizuojant mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje.