Ugdymas

   MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI   

 

 

  1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
  1. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos nuostatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-241.
  1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417.
  2. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413.
  1. „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos“
  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
  1. „Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija”
  1. ,,Nuosekliojo mokymo pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V – 766
  1. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268).
  1. Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.