MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI   

 

 

  1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804) (2011-03-17)

 

  1. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos nuostatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.T-266

 

  1. 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442.

  2. 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446.

 

  1. „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos“ (Žin., 2008, 99-3848).

 

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

 

  1. „Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija (Žin., 2007, Nr. 63-2440).

 

  1. ,,Nuosekliojo mokymo pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V – 766 (Žin. 2012, Nr. 54 – 2684).

 

  1. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268).

 

  1. Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.